Slaptažodžio keitimas

Processing

Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkimo – pardavimo internetu Elektroninėje parduotuvėje adresu www.lemora.lt taisyklės

(taisyklių atnaujinimo data: 2023 09 11)

 

Šios Taisyklės, kartu su jose nurodytais dokumentais, reglamentuoja sąlygas, kuriomis pirkėjas iš pardavėjo gali internetu įsigyti elektroninėje parduotuvėje www.lemora.lt parduodamas prekes. Šių Taisyklių neatskiriama dalimi yra Privatumo politika, kurioje pardavėjas aptaria asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Bet kuris asmuo savo asmens duomenis pardavėjui turi pateikti tik tuo atveju, jei visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

Naudojamos sąvokos
Elektroninė parduotuvė - prekių pirkimas internetu, jas išsirenkant bei užsakant adresu www.lemora.lt
Taisyklės - šios Prekių pirkimo-pardavimo internetu Elektroninėje parduotuvėje adresu www.lemora.lt taisyklės.
Pardavėjas - UAB Lemora, juridinio asmens kodas 233623430, PVM mokėtojo kodas LT336234314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 8A, LT-51212 Kaunas. Duomenys apie bendrovę saugomi bei kaupiami Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale.
Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
Pirkėjas / Vartotojas - fizinis asmuo su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Jeigu konkrečiu atveju Taisyklėse pateikiama nuoroda į Pirkėją / Vartotoją, tai atitinkama Taisyklių sąlyga (nepriklausomai ar ji nustato teisę ar pareigą) taikoma tik Pirkėjo / Vartotojo atžvilgiu ir Pirkėjui / Verslininkui yra netaikoma (nebent konkrečiu atveju būtų nurodyta kitaip).
Pirkėjas / Verslininkas - fizinis asmuo arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiantys sudaryti ar sudarantys sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai. Juridinis asmuo laikomas verslininku neatsižvelgiant į jo dalyvių teisinę formą. Prekių pirkimo PVM atskaitantis fizinis asmuo taip pat laikomas verslininku neatsižvelgiant į Prekių panaudojimo tikslus.
Sutartis - Taisyklių pagrindu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje užsakytų Prekių pirkimo pardavimo sutartis.
Užsakymas - Taisyklėse nustatyta tvarka išreikšta Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas prekes bei už jas sumokėti užsakyme nurodytą kainą.
Siunta - Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos Prekės.
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu-duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Paskyra - Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas sukuriant jo duomenis (įskaitant Asmeninius duomenis) ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.
Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.
Pardavėjo padaliniai - toliau nurodytais adresais esantys Pardavėjui priklausantys padaliniai, kuriuose Pirkėjas Užsakytas Prekes gali atsiimti nemokamai: Savanorių pr. 180, Vilnius; Vanaginės g. 37B, Vilnius; Technikos g. 8A, Kaunas; Raudondvario pl. 166, Kaunas; Dubysos g. 72, Klaipėda; Metalistų g. 8E, Šiauliai ir Smėlynės g. 85, Panevėžys.
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Taisyklės taikomos visoms dėl Prekių elektroninėje parduotuvėje įsigijimo tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromoms Sutartis ir yra šių Sutarčių sąlygomis.
1.2. Prieš Pardavėjui pateikdamas Užsakymą įsigyti Elektroninėje parduotuvėje parduodamas Prekes, Pirkėjas turi detaliai susipažinti su Taisyklėmis ir nustatyta tvarka patvirtinti, kad Taisyklių sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos.
1.3. Taisyklės jose nustatyta tvarka gali būti keičiamos, todėl kiekvieną kartą prieš užsakant Prekes Pirkėjas turi susipažinti su Prekių užsakymo dieną galiojančių Taisyklių sąlygomis.
1.4. Užsakymą Pirkėjas turi pateikti tik įsitikinęs, kad visos Taisyklių bei Privatumo politikos sąlygos jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Jei Pirkėjas turi bet kokių su Taisyklių ir /ar Privatumo politikos sąlygomis susijusių klausimų, jis negali patvirtinti, kad Taisyklės bei Privatumo politika jam yra suprantamos ir priimtinos. Šiuo atveju Pirkėjui rekomenduojama iškilusių klausimų išsiaiškinimui susisiekti su Pardavėju jo nurodytais kontaktiniais adresais.
1.5. Pirkėjas patvirtindamas, kad Taisyklių sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos, tuo pačiu patvirtina, kad turi reikiamą veiksnumą ir turi teisę registruotis ir pirkti prekes internetu.
2. Pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje pasirenka norimas įsigyti Prekes, įveda visus nurodytus Sutarties sudarymui reikalingus duomenis, pasirenka Prekių perdavimo būdą bei nustatyta tvarka patvirtinęs, kad Taisyklių bei Privatumo politikos sąlygos jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
2.2. Vieno Užsakymo Elektroninėje parduotuvėje suma negali būti mažesnė kaip 19,99 Eur, neįskaičiuojant transporto kainos.
2.3. Mygtuko „Patvirtinti užsakymą“ paspaudimas tuo pačiu reiškia Pirkėjo įsipareigojimą sumokėti Pardavėjui užsakytų Prekių kainą.
2.4. Gavęs Užsakymą Pardavėjas Pirkėjui jo nurodyto elektroniniu pašto adresu išsiunčia patvirtinimą apie Užsakymo gavimą.
2.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakymo gavimo arba b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui papildomai prašomos informacijos arba c) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
2.6. Jeigu dėl techninės klaidos Pardavėjas neturi galimybės Užsakytos Prekės parduoti, dviejų (2) darbo dienų bėgyje nuo Užsakymo gavimo dienos Pardavėjas Pirkėjui jo pateiktu elektroninio pašto adresu išsiunčia pranešimą, kad Užsakymas nepatvirtintas ir kad jis nebus vykdomas. Nepatvirtinus Užsakymo, Pardavėjas už pagal nepatvirtintą Užsakymą Pirkėjo sumokėtas sumas grąžina Pirkėjui per septynias (7) darbo dienas. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu dėl to Pirkėjas nepatiria jokių kitų išlaidų.
2.7. Paruošus Prekes perdavimui Pardavėjas patvirtina Užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar SMS, patvirtinantį, kad Prekės parengtos atsiėmimui Pirkėjo pasirinktame Pardavėjo padalinyje arba išsiųstos Pirkėjui Pirkėjo nurodytu adresu.
3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas šių Taisyklių sąlygomis turi teisę Elektroninėje parduotuvėje pirkti joje Pardavėjo parduodamas prekes.
3.2. Pirkėjas šių Taisyklių nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę atsisakyti Užsakymo.
3.3. Pirkėjas šių Taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka turi teisę atsisakyti Sutarties.
3.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
3.5. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintas teises.
4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
4.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį pridėtinės vertės mokestį.
4.2. Užsakymą Pirkėjas gali apmokėti vienu iš Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjo siūlomų atsiskaitymo už Prekes būdų. Išimtis. Atsiskaityti grynaisiais pinigais negalima, jei prekes pristato kurjeris arba jeigu užsakytos prekės, kurios nuolat nesandėliuojamos Lemora sandėliuose  ir spec. užsakomos iš gamyklos.
4.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu po Užsakymo įvykdymo, 1-30 kalendorinių dienų bėgyje. PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių atsiėmimo ar Prekių perdavimo kurjeriui dienos data.
4.4. Pardavėjui patvirtinus Užsakymą Prekių kaina keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Užsakymas anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
4.5. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje www.lemora.lt. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM.
Perkant prekes kitais būdais nurodytos kainos negalioja.
5. Prekių pateikimas bei Pirkėjo pareigos priimant Prekes
5.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjo siūlomų Prekių pateikimo būdų.
5.2. Nemokamas yra tik Prekių pateikimas (atsiėmimas) Pirkėjo pasirinktame Pardavėjo padalinyje.
5.3. Pardavėjo padalinyje prekes Pirkėjas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją apie Užsakymo patvirtinimą, privalo atsiimti ne vėliau kaip a) per 3 (tris) darbo dienas, jei už prekes Pirkėjas neatsiskaitė iš anksto, b) per 7 (septynias) darbo dienas, jei už prekes Pirkėjas atsiskaitė iš anksto. Prekes Pardavėjo padalinyje gali atsiimti tik Užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas Užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
5.4. Jei Pardavėjas siūlo Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, jos sąlygos bei kaina nurodoma Užsakymo pateikimo etape (Prekių krepšelio dalyje "Pristatymas"). Tiksli Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugos kaina priklauso nuo bendro Užsakomų Prekių svorio ir Prekių pristatymo adreso. Šiuo atveju Prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkėjui pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
5.5. Jei Pirkėjas pasirenka Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, jis privalo nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą bei Prekes priimti asmeniškai. Priimant Prekes Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
5.6. Į Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą įeina tik šios paslaugos:
5.6.1. Prekių pristatymo;
5.6.2. Prekių iškrovimo (iškėlimo) iš jas pristačiusios transporto priemonės paslauga, tik jeigu prekių pirkimo momentu buvo užsakytas pristatymo būdas "Automobilis su keltuvu". Prekių iškrovimas vykdomas tik užtikrinus tinkamą privažiavimą prie išsikrovimo vietos. Pirkėjas turi pasirūpinti saugia (vairuotojui, Pirkėjui, kroviniui, transportui) iškrovimo vieta.
5.7. Prekių pateikimo (atsiėmimo) Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti Siuntos ir Prekės būklę (Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją) bei pasirašyti Siuntos / Prekių perdavimo-priėmimo dokumentą ir/ar Prekės pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugas teikiančio asmens pateiktame duomenų kaupiklyje. Pirkėjui be pastabų pasirašius Siuntos / Prekių perdavimo-priėmimo dokumente ir/ar duomenų kaupiklyje, laikoma, kad Prekės yra perduotos be akivaizdžių trūkumų bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateikta Prekė išoriškai pažeista ir/ar Prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Siuntos / Prekės perdavimo-priėmimo dokumente, o jei toks dokumentas nepateikiamas - dalyvaujant Pardavėjui ar Prekės pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugas teikiančio asmens atstovui, surašyti laisvos formos Siuntos ir/ar Prekės pažeidimo / neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.
6. Prekių pateikimo (perdavimo) terminai
6.1. Pirkėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakant Prekes, Prekių aprašymuose ir Prekių krepšelyje nurodomi tik preliminarūs Prekių pateikimo (perdavimo) terminai.
6.2. Tikslų Užsakytų Prekių pateikimo terminą ir kitas sąlygas kiekvienu atveju Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju suderina individualiai. Su Pirkėju suderinti Prekių pateikimo terminai ir kitos individualios sąlygos nurodomos Užsakymo patvirtinime (Taisyklių 2.7. punktas).
6.3. Jei Pardavėjas nepristato Prekių Užsakymo patvirtinime nurodytais terminais ir Šalys nesuderina papildomo termino Prekių pristatymui, Pirkėjas apie tai informuodamas Pardavėją raštu, gali atsisakyti Prekių ar Sutarties. Šiuo atveju Pirkėjo sumokėtas sumas Pardavėjas grąžina Pirkėjui per septynias (7) darbo dienas nuo rašytinio pranešimo apie Prekių ar Sutarties atsisakymą gavimo dienos. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu dėl to Pirkėjas nepatiria jokių kitų išlaidų.
6.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7. Prekių neatsiėmimo / nepriėmimo pasekmės
7.1. Pirkėjui Taisyklėse nustatytais terminais neatsiėmus Prekių, įskaitant tuos atvejus, kai Prekių Pirkėjas nepriima Pardavėjui jas pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas:
7.1.1. tuo atveju, kai Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes, įskaitant jų pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei su Pirkėju susisiekti nepavyksta ar jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, ir pristatymo išlaidas;
7.1.2. tuo atveju, kai Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už Prekes, Pardavėjas Užsakyme nurodytais rekvizitais apie tai informuodamas Pirkėją, Užsakymą anuliuoja.
8. Nuosavybės teisių ir Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos perėjimo Pirkėjui momentas
8.1. Nuosavybės teisė į Prekes bei Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo momento, kai Prekės faktiškai perduodamos Pirkėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris Prekes priima Pirkėjo nurodytu adresu.
8.2. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.
8.3. Jei Pardavėjas siūlo ir Pirkėjas pasirenka Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, pildydamas Užsakymą Pirkėjas gali nurodyti, kad Prekės nurodytu adresu turi būti perduotos tik jam asmeniškai, tokiu atveju Taisyklių 8.2. punkte numatyta išlyga netaikoma.
9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių individualios techninės savybės, saugos duomenų lapai, tinkamumo naudoti, prekių saugojimo bei kokybės garantijos sąlygos nurodomos Prekės gamintojo puslapyje esančiuose aprašymuose arba prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme atskirai.
9.2. Tais atvejais, kai teisės aktai Prekėms nustato tinkamumo naudoti terminą, Pirkėjas įsipareigoja prieš jas įsigydamas įsivertinti, kad turi realią galimybę tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
9.3. Pardavėjo teikiama Prekės kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjų / Vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jiems suteikia teisės aktai.
9.4. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai bei įpakavimas yra tik iliustracinio pobūdžio ir rinkdamasis Prekes Pirkėjas gali vadovautis tik Taisyklių 9.1. punkte nurodyta tvarka pateikiama Prekių savybes charakterizuojančia informacija.

10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo Sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
10.1. Pirkėjas / Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties nenurodydamas priežasties per 30 (trisdešimt) dienų apie tai pranešdamas Pardavėjui vienu iš šių būdų:
10.1.1. užpildydamas „Pavyzdinę sutarties atsisakymo formą“, arba
10.1.2. pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties.
10.2. Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected] arba [email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas Vartotojui išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
10.3. Teise atsisakyti Sutarties nenurodydamas priežasties per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjas / Vartotojas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, tai pat neįvykdžius Taisyklių 10.6. punkte numatytų sąlygų.
10.4. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise numatytas 30 (trisdešimt) dienų terminas apskaičiuojamas taip:
10.4.1. kai sudaroma pirkimo-pardavimo Sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą Prekę;
10.4.2. jeigu Pirkėjas vienu Užsakymu užsakė daugiau negu vieną Prekę ir Prekės pateikiamos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę iš vienu Užsakymu užsakytų Prekių;
10.4.3. jeigu Prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;
10.4.4. jeigu sudaroma Sutartis dėl reguliaraus Prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją Prekę.
10.5. Jeigu Pirkėjas / Vartotojas atsisakė pirkimo-pardavimo Sutarties kol Prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip Užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.6. Teise atsisakyti Sutarties nenurodydamas priežasties per 30 (trisdešimt) dienų bei grąžinti jam jau perduotas Prekes Pirkėjas / Vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei Prekė atitinka visas Taisyklių 10.7. punkte numatytas sąlygas.
10.7. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistas įpakavimas, etiketės ir kt.), taip pat Prekė turi būti nenaudota, tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcijomis bei garantiniais dokumentais jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Visos grąžinamos Prekės turi būti su tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė yra standartinė ir sandėliuojama nuolat Lemora sandėliuose (sandėliuojamos nuolat prekės pažymėtos ikona ir užrašu "Pristatymas per 1d.d"). Grąžinama Prekė nebuvo užsakyta iš gamyklos ir pristatyta klientui pagal kliento konkretų užsakymą. Grąžinama Prekė nebuvo tonuojama ar pjaustoma klientui pageidaujant. Grąžinama Prekė nebuvo užsakyta ar pagaminta pagal spec. kliento nurodymą ar pasirinkimą (LR civilinis kodeksas. Šešta knyga. Prievolių teisė 6.22810 straipsnis).
10.8. Pirkėjui / Vartotojui nustatytomis sąlygomis atsisakius Sutarties bei grąžinus Prekes (kai jos iki Sutarties atsisakymo Pirkėjui/Vartotojui yra perduotos) Pirkėjui per septynias (7) darbo dienas nuo Sutarties atsisakymo ar Prekių faktiško grąžinimo (priklausomai kas įvyksta vėliau) grąžinama pilna Pirkėjo / Vartotojo už Prekę sumokėta Prekės kaina bei Prekės pristatymo išlaidos (jei buvo taikytos).
11. Pirkėjo teisės įsigijus netinkamos kokybės Prekes
11.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes ir jas Pardavėjui grąžino per Prekių įsigijimo dokumente nustatytą Prekės kokybės garantijos terminą, Pirkėjas savo pasirinkimu iš Pardavėjo gali reikalauti:
11.1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
11.1.2. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.1.3. jei Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių negali pasinaudoti 11.1.1 ar 11.1.2. punktuose nurodytomis teisių gynimo priemonėmis, nes netinkamos kokybės Prekės iš esmės neįmanoma naudoti pagal jos tiesioginę paskirtį - grąžinti sumokėtą Prekių kainą ir atsisakyti Sutarties.
11.2. Pirkėjas apie ketinimą grąžinti netinkamos kokybės Prekę privalo pranešti Pardavėjui el. paštu [email protected] arba [email protected], pranešime privalomai nurodydamas Užsakymo numerį, grąžinamą Prekę bei deklaruojamus Prekės kokybės trūkumus.
11.3. Pirkėjas pateikdamas laisvos formos prašymą gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.1. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę.
11.4. Tais atvejais, kai pagal šias Taisykles Pardavėjas turi Pirkėjui grąžinti už nekokybiškas Prekes sumokėtą Prekių kainą, pinigai Pirkėjui už nekokybiškas Prekes, taip pat nekokybiškų Prekių pristatymo bei grąžinimo išlaidos Pirkėjui grąžinamos per 7 (septynias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę bei Pirkėjas faktiškai Pardavėjui grąžino nekokybiškas Prekes.
11.5. Pretenzijos dėl netinkamos Prekių kokybės yra netenkinamos, jei Prekės buvo tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
12. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius kitas nei Užsakyme nurodytas Prekes
Jei Pirkėjui vietoje jo Užsakytų Prekių buvo pristatytos kitos Prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba [email protected]. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias Prekes ir jas pakeisti tinkamomis Prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi Užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 7 (septynias) darbo dienas po to, kai Pirkėjas faktiškai Pardavėjui grąžina Užsakymo sąlygų neatitinkančias Prekes.
13. Tinkamos kokybės Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
13.1. Pirkėjas / Vartotojas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas Prekes kitomis Prekėmis, jeigu prekės nepažeidžia 10.7. punkte numatytų sąlygų. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected] arba [email protected].
13.2. Pirkėjui / Vartotojui jeigu prekės nepažeidžia 10.7. punkte numatytų sąlygų ir yra tinkamos kokybės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Restuplikos civiliniu kodeksu.
14. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
14.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Taisyklėse Prekės grąžinimui numatytas terminas.
14.2. Taisyklių numatytais atvejais grąžindamas prekes Pardavėjui Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neturi pareigos grąžinti pinigų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu.
14.3. Taisyklių numatytais atvejais grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo padalinius, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu [email protected] arba [email protected] arba Pirkėjas jas pats pristato į vieną iš Pardavėjo padalinių.
Prekės grąžinimo transportavimo kaštus kompensuoja Pirkėjas. Jei grąžinimo priežastis yra gaminio brokas, kuris atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės ar Pardavėjo klaida, tuo atveju transportavimo išlaidas padengia Pardavėjas.
14.4. Jei konkrečiu atveju Taisyklėse nenurodyta kitaip, pagal Taisyklių sąlygas grąžindamas Pirkėjui jo sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu dėl to Pirkėjas nepatiria jokių kitų išlaidų. Tais atvejais kai Pirkėjas už Prekes apmokėjo grynais pinigais, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis, Pirkėjas tuo pačiu sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
14.5. Jei Pirkėjas grąžindamas Prekę Pardavėjui pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią Prekės grąžinimo būdą, šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito Prekės pristatymo būdo išlaidos negrąžinamos jokiais atvejais.
15. Atsakomybė
15.1. Pirkėjas atsako už visų Pardavėjui pateiktų jo duomenų, įskaitant Asmens duomenis, teisingumą. Pirkėjo Pardavėjui pateiktų klaidingų ar netikslių duomenų neigiamų pasekmių rizika tenka Pirkėjui.
15.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas nedelsiant apie tai privalo pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
15.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
15.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
16. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti. Asmeninius pranešimus apie akcijas Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui tik turėdamas Pirkėjo sutikimą.
17. Apsikeitimas informacija
17.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos, užklausos ar užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
17.2. Pirkėjas visus pranešimus ir paklausimus pateikia Pardavėjo e-prekybos kontaktais (tel.: +370 638 22222, el.paštas: [email protected]) arba su juo susisiekusio konkretaus Pardavėjo darbuotojo kontaktais.
18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Pardavėjas apie tai nurodydamas pakeistose Taisyklėse, Taisykles gali keisti bet kuriuo metu. Taisyklių pakeitimas neturi įtakos pagal Taisyklių sąlygas iki jų pakeitimo sudarytoms Sutartims.
18.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Elektroninėje parduotuvėje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo Sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
18.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis.
18.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Prašymus ar skundus dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
18.5. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Vilniaus miesto teismuose.
18.6. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.